VÅR VISION


På vår förskola arbetar vi för att barn, föräldrar och personal skall känna trygghet och glädje över att komma hit och att alla genom detta stimuleras till ett lustfyllt lärande.

Vi strävar efter att skapa en tillgänglig och tillåtande miljö, där barnen känner sig kompetenta, delaktiga och trygga.

En miljö där deras nyfikenhet, intresse och erfarenheter får utrymme. En miljö där vi väcker deras vilja och lust att lära sig nya saker.


Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
(Lpfö 18, sid: 6)


VÅRA LEDORD

Vår verksamhet genomsyras av våra ledord och vad de betyder för oss. Orden har vi med oss när vi planerar vår verksamhet i allt från miljöer till planerande aktiviteter. 


Glädje
Glädje för oss är när barnen kommer till förskolan och känner en tillhörighet till gruppen samt att se glädjen i alla barn när de lyckas med något nytt utifrån deras egna förutsättningar.

Tillåtande

En miljö där barnen våga testa och prova sig fram. En tillåtande miljö ser olika ut beroende på barnens utveckling och behov. 

Tillgänglighet

I en tillgänglig miljö behöver inte allt vara nåbart, med det ska vara synligt och barnen ska kunna oavsett ålder kunna visa eller nå lämpligt material. Detta kräver tillgängliga och närvarande pedagoger. 

Trygghet

I en trygg miljö vågar barnen utforska och deras nyfikenhet kan få utrymme. Barnen ska kunna vara ärliga med sina känslor och sätta ord på dem. Att bli sedd, närvarande pedagoger, tydliga förväntningar och respekt för varandra skapar trygghet. 

Delaktighet 

Vi strävar efter att alla barn ska känna sig behövda, hörda, sedda samt lyssnade på. Det ska vara ett klimat där barnen vågar ställa frågor och komma med idéer.