VÅRT ARBETSSÄTT


OMSORG OCH TRYGGHET

Omsorg och trygghet är väldigt viktigt här hos oss. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare och strävar efter att det ska vara en öppen dialog oss emellan. Genom att lyssna på barnens behov närhet och samtal så skapar vi trygghet och tillit. När barnen känner sig trygga och känner tillit så lär dem sig som bäst.


PROJEKTBASETRAT ARBETSSÄTT

På Falkungen arbetar vi projektbaserat. Vi fångar upp barnens intressen och erfarenheter och planerar vår undervisning utifrån det. Planeringen görs tillsammans med förskolans läroplan och annan aktuell forskning som grund.

Ett projekt planeras i början av höstterminen, det efter vi undersökt vad barnen intresserar sig för och är nyfikna på. Projektet följer sedan med så länge barnen visar intresse för det. Ibland följer det med även under vårterminen och ibland tar det ny riktning under året.

 Barnen har ett stort inflytande på innehållet under projektets gång. Dokumentation av det barnen gör och deras idéer hjälper oss att visa vilken riktning projektet ska ta. 

Ett projekt som började någonstans kan ta många olika riktningar. I vår lärmiljö (både inne och ute) syns tydliga spår från det projekt som är aktuellt för tillfället. I vår miljö synliggörs även läroplanens alla delar, som språk, matematik, naturvetenskap mm.UNDERVISNING OCH LEK

Vi strävar efter att lärandet på Falkungen är lustfyllt och vi utgår från fantasi och lek när vi planerar. Leken är något som får ta stor plats hos oss. 

Vi har en stor härlig gård som inbjuder till lek och vi spenderar och planerar mycket av vår tid utomhus.

Vi tror på det kompetenta barnet på Falkungen! Vi tror att barn vill och kan om de får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi hjälper barnen att bli självständiga genom att till exempel uppmuntra och stötta barnen till egen påklädning, att kunna ta till sig mat själva (utifrån ålder), lätt tillgänglig miljö och mycket mer.


UNIKUM

För att på ett kvalitativt sätt utveckla vår verksamhet samt följa barnens utveckling och lärande, är dokumentation en viktigt del av vår verksamhet. Dokumentationen görs både tillsammans med barnen och av oss pedagoger själva.  Dokumentationen sker med hjälp av foto och film, intervjuer, dialog i barngruppen. 

För att ni föräldrar ska vara delaktiga och få en större inblick i vår verksamhet använder vi oss av plattformen Unikum.

Via unikum får ni viktig information om bland annat studiedagar, lov m.m. Där får ni även varje månad ett månadsbrev med en uppdatering om vad som händer i verksamheten. Utöver detta har barnen varsin egen lärlogg där ni föräldrar kan följa ert barns utveckling med 1-2 individuella inlägg per termin.

Vi använder även unikum inför och under de utvecklingssamtal som hålls en gång per år.